Obchodné podmienky

Poskytovateľ služieb:
7studio s.r.o.
Obchodný register Mestského súdu Košice I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1609/V
Sídlo: Priemyselná 2, 040 01 Košice
IČO: 36 588 172
DIČ: 2021925268
IČ DPH: SK2021925268
Mobil: +421 905 617 880, +421 903 624 393
e-mail: carmodels@carmodels.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:
7studio s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice, e-mail: carmodels@carmodels.sk

Definície pojmov:

Poskytovateľ
Poskytovateľom je obchodná spoločnosť 7studio s.r.o., zapísaná v OR Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1609/V, so sídlom Priemyselná 2, 040 01 Košice, IČO: 36 588 172, DIČ: 2021925268, IČ DPH: SK2021925268. Poskytovateľ za účelom podnikania poskytuje službu pre príjemcov a vystupuje v zmluvnom vzťahu uzatvorenom podľa týchto VOP ako predávajúci.

Príjemca
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti, najmä vyhľadáva alebo poskytuje informácie; ak je príjemcom služieb fyzická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa. V zmluvnom vzťahu uzatvorenom podľa týchto VOP vystupuje príjemca ako kupujúci.

Služba
Služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou na žiadosť príjemcu služby

Zmluva
Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom užívateľského rozhrania tohto webového sídla, alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Predmetom tejto zmluvy je nadobudnutie veci/tovaru za odplatu, resp. predaj tovaru. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky Carmodels.sk (ďalej aj „VOP“) stanovujú práva a povinnosti a zásady právneho vzťahu medzi poskytovateľom a príjemcom služby. Sú záväzné pre všetky strany právneho vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. VOP ďalej upravujú vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Zmluva uzavieraná na diaľku je zmluva, ktorú uzaviera predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie. Kúpna zmluva je uzatváraná na základe elektronickej objednávky kupujúceho.

3. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti:
• označenie predávajúceho – obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho
• označenie kupujúceho – meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho (IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH),
telefón a e-mail
• kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky,
• cena produktu
• množstvo požadovaných kusov produktov
• vybraný spôsob platby
• vybraný spôsob dodania tovaru
• adresa pre dodanie tovaru

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho a jej odoslania predávajúcemu, predávajúci objednávku skontroluje a overí. Po overení a kontrole úplnosti objednávky predávajúci potvrdí prijatie objednávky, v ktorom oznámi kupujúcemu druh, cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení a potvrdení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na webovom sídle predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o potvrdení objednávky kupujúcemu.

4. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom zvoleného spôsobu platby v objednávke, a to buď formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení a potvrdení objednávky.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Dodanie tovaru je zo strany predávajúceho možné až po overení a potvrdení objednávky, v ktorom predávajúci skontroluje množstvo voľných skladových zásob a dohodnutý spôsob platby za tovar. Predávajúci sa zaväzuje, že objednaný tovar expeduje podľa objednávky najneskôr do 48 hodín po splnení uvedených podmienok. Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:

Dodanie tovaru na adresu s dobierkou.
Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 48 hodín od expedície tovaru.

Dodanie tovaru na adresu bez dobierky.
Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu.

Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.
Objednané produkty ručne prerábaných modelov zo sekcie: Policajné modely, Exkluzívne modely, Authentic cars, Rescue cars, Reprezentačné limuzíny, Rôzne prerábky karosérií budú dodané a faktúrované priamo od zhotoviteľa, pričom predávajúci v takom prípade vystupuje v pozícii sprostredkovateľa predaja. Ich dodanie vzhľadom na ručnú úpravu, môže trvať cca 3 až 6 týždňov od objednania.

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne v sídle poskytovateľa, po vzájomnej dohode.

V prípade uvedenia poznámky „Poštovné zadarmo“, platí len pre poštovné v Slovenskej republike a nevzťahuje sa na poštovné v zahraničí.

Náklady na dodanie tovaru, dopravné
Náklady na dopravu (poštovné a balné) pre slovenských zákazníkov sú stanovené paušálne sumou 5,00 EUR v prípade dobierky.
Pri platbe predom na bankový účet je poštovné 4,00 EUR
Pri objemnejších zásielkach – ťažších ako 2 kg sú náklady na dopravu stanovené v sume 7,00 EUR.

Dodanie tovaru do zahraničia
Predávajúci vyhlasuje, že tovar doručovaný mimo územia Slovenskej republiky nezasiela na dobierku. Spôsob platby a dodania tovaru do zahraničia je možné dohodnúť emailom po prijatí objednávky.

6. Reklamačný poriadok
Súčasťou VOP je tento reklamačný poriadok, ktorý upravuje postup reklamácie tovaru u predávajúceho.
Ak tovar pri dodaní vykazuje zjavné chyby, napr. ak je tovar doručený v poškodenom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie náhradného tovaru alebo na vrátenie kúpnej ceny.

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť reklamáciu.

Dĺžka záručnej doby na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu je doručené písomne. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú. To isté sa týka aj súčasti veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby (opravy) vymeniť vadnú (chybnú) vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade, že má vec najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má kupujúci právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Chyby, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. škrabanec na tovare) – v takýchto prípadoch má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

Pre prípad, ak by kupujúci uplatnil reklamáciu, predávajúci týmto poučuje kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok na svojom webovom sídle a riadne ho označil. Kupujúci má možnosť sa s týmto reklamačným poriadkom oboznámiť ešte pred uskutočnením objednávky. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; maximálna doba vybavenia reklamácie je 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Uplatnenie reklamácie
Uplatniť si reklamáciu môže kupujúci bezodkladne v záručnej dobe u predávajúceho, a ak je to možné, vzhľadom na charakter výrobku, odovzdať reklamovaný tovar v mieste predaja. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, môže kupujúci požadovať odstránenie vady na mieste alebo dohodnúť spôsob prepravy výrobku. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Pri uplatnení reklamácie treba predložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list v prípade, že bol vydaný.

V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie riešenia sporu na orgán dozoru – Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Zákazník má tiež možnosť v prípade potreby podať podnet alebo sťažnosť a to písomne mailom na adrese carmodels@carmodels.sk alebo osobne v sídle firmy: 7studio s.r.o. Priemyselná 2, 040 01 Košice

7. Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci zverejnením týchto VOP vyhlasuje, že riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že ak odstúpi od zmluvy, bude kupujúci sám znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú kupujúci uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Na odstúpenie poskytuje predávajúci kupujúcemu k dispozícii tento formulár.

8. Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na tento zmluvný vzťah.

Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 122/2013 o Ochrane osobných údajov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok.

UPOZORNENIE:
Celý obsah na našej stránke je chránený autorským zákonom a príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka SR.
Všetky texty a fotografie je zakázané kopírovať a bez nášho súhlasu inak používať a šíriť akýmkoľvek spôsobom.